لیست شرکتهای مجری طرح ردیابی،رهگیری و کنترل اصالت محصولات سلامت محور

(به ترتیب حروف الفبا)

نام شرکت مجری پیش کد تاریخ اولین مجوز تاریخ اعتبار مجوز
آریا تجارت جرجانی 1126 93/09/29 94/09/30
اصالت اندیشان نیک 1120 93/09/29 94/09/30
اصالت توسعه قشم 1128 93/09/29 94/09/30
اقتصاد فکر پاد 1230 93/11/26 94/09/30
اکسیر صنعت جم 1130 93/09/29 94/09/30
انجمن داروسازان 1110 91/03/06 94/09/30
بهبود گستر حافظ 1106 91/12/28 94/09/30
پردازش و ایمنی داده بان پویا 1136 93/09/29 94/09/30
پویندگان سلامت میهن 1112 93/09/29 94/09/30
پیشتازان دانش و تندرستی 1114 91/12/28 94/09/30
تمام نگار ایمن پارسیان 1148 91/12/28 94/09/30
توسعه تجارت توسن آراد 1150 93/09/29 94/09/30
خدمات احیاء سلامت بقراط 1154 93/09/29 94/09/30
خدمات انفورماتیک راهبر 1160 93/09/29 94/09/30
خدمات بیست و سه انصار المهدی 1238 93/11/26 94/09/30
رمزینه برچسب 1162 93/09/29 94/09/30
ژرف دارو 1164 93/09/29 94/09/30
سامان سلامت پژوه 8822 91/03/06 94/09/30
فناوران آپادانا سمبل 1174 93/09/29 94/09/30
کارنو سلامت گستر امین 1176 93/09/29 94/09/30
کژال عالین نو 1192 93/09/29 94/09/30
ندای اصالت سلامت 1116 91/03/06 94/09/30
همگامان پایدار پاسارگاد 1128 93/09/29 94/09/30