هماهنگی با سازمان های مرتبط برای ردیابی و رهگیری فراورده های سلامت محور

هدف از ایجاد این سامانه ارتقای نظام ثبت فرآورده ها و ساماندهی و هماهنگی صدور پروانه های ثبت، ردیابی و رهگیری فرآورده ها، اجرای نسخه الکترونیک می باشد

به نقل از پایگاه خبری سازمان غذا و دارو ایفدونا دکتر منا جابری دوست، مدیر کل آمار و فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو درباره سامانه مدیریت اطلاعات فرآورده های سلامت محور گفت: هدف از ایجاد این سامانه ارتقای نظام ثبت فرآورده ها و ساماندهی و هماهنگی صدور پروانه های ثبت، ردیابی و رهگیری فرآورده ها، اجرای نسخه الکترونیک و غیره می باشد.

وی در مورد ردیابی و رهگیری فرآورده ها گفت: شفافیت و تسریع روال های مربوط به مجوزهای تولید، ورود، ترخیص و آزادسازی، نظارت بر چگونگی توزیع و عرضه در راستای ایجاد دسترسی مطلوب، کنترل میزان موجودی در نقاط مختلف زنجیره تامین، کنترل میزان تولید و واردات و بهینه سازی پرداخت های یارانه ها و بیمه از اهداف این طرح می باشد.

دکتر جابری دوست اظهار داشت: ایجاد آمار برای برنامه ریزی تامین، نظارت بهینه بر تجویز، منطقی کردن تجویز و مصرف داروها و افزایش مطلوبیت خدمات از اهداف اجرای نسخه الکترونیک می باشد.