97 درصد داروهای مصرفی کشور تولید داخل هستند/کیفیت داروها مطابق با استانداردهای جهانی است

مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو گفت: تمامی امکانات و تجهیزات تولیدی کارخانجات تولیدی داروی کشور زیر نظر وزارت بهداشت و تایییه وزارت بهداشت را دارند و استانداردهای جهانی را نیز پاس می کنند .

دکتر مهدی پیر صالحی مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو  اظهار داشت: از نظر تعدادی 97 درصد داروهای تولیدی که در کشور ما مصرف می شود توسط تولید تولید کنندگان داخلی تولید می شود و 3 درصد مابقی نیز داروهایی است که از خارج از کشور وارد می شود که عمده این داروها داروهایی می باشد که تکنولوژی آن در کشور وجود ندارد و اگر تکنولوژی دارویی در کشور وجود داشته باشد آن را پیگیری و تولید می کنیم.

وی گفت:تمامی امکانات و تجهیزات تولیدی کارخانجات تولیدی داروی کشور زیر نظر وزارت بهداشت و تایییه وزارت بهداشت را دارند و استانداردهای جهانی را نیز پاس می کنند  و بعد از ورود به بازار نیز نمونه برداری نیز انجام می شود و اگر دارویی در سطح عرضه مشکلی داشته باشند ان دارو جمع آوری می شوند .

دکتر پیر صالحی در پایان گفت: تمامی داروهای تولید داخل از لحاظ کیفیت مطابق استانداردهای جهانی هستند و تاییدیه وزارت بهداشت و آزمایشگاه مرجع کنترل را دارند.